Betalen Dankzij de samenwerking met PrintAPI die het betaalgedeelte regelen, zijn de volgende betaalmethodes mogelijk. IDEAL, Bancontact, Creditcard.
Ik heb mijn best gedaan om het levensecht maken van mijn digitale Art zo makkelijk mogelijk te maken. Niettemin kan het voorkomen dat niet alles even duidelijk is. Daarom heb ik hieronder een aantal zaken op een rij gezet.
Algemene Voorwaarden Dawn Avalon’s Art Print
Product voldoet niet aan verwachtingen. Als het product niet aan je verwachtingen voldoet, dan kan dit doorgegeven worden aan de klantenservice van PrintAPI. Dit geldt echter alleen voor de printkwaliteit van het product. Doe dit wel binnen twee weken na levering.
Verzending Nadat de betaling bij PrintAPI binnen is, starten zij de productie. De levertijd van de producten varieert van 2 tot 6 werkdagen, afhankelijk van het door jou gekozen product. Mocht je toch nog vragen hebben over het betaal- en bestelproces, neem dan contact op met de klantenservice van PrintAPI
Bestelling nog niet ontvangen
Als je een opdracht tot printen hebt gegeven dan ontvang je altijd een bevestiging met hierin een verwachte leverdatum. Is de levertijd van je product verstreken dan kan het zijn dat je order onderweg is met PostNL. Heb je na 4 werkdagen na de verwachte leverdatum je bestelling nog niet ontvangen? Neem dan contact op met de klantenservice van PrintAPI
Herroepingsrecht De consument beschikt, zoals beschreven in de retourvoorwaarden, niet over een herroepingsrecht. De producten van Dawn Avalon's ArtPrint zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, omdat dit maatwerkproducten betreffen.
BTW Alle opties aangeboden in de bestelmenu’s vallen onder het huidige, Nederlandse BTW tarief van 21% BTW.
Levertijd Alle opdrachten worden binnen 6 werkdagen na bestelling door PrintAPI verzonden. Vertragingen in de levertijd kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annuleren van de opdracht. Bij het plaatsen van de opdracht is er een akkoord gegeven van het drukken van de digitale Art, er kunnen geen aanpassingen meer gedaan worden.
Klachten en aansprakelijkheid Via de samenwerking met PrintAPI wordt er gestreefd om de gekozen ART met een goede kwaliteit af te drukken. Reclamaties dienen, voor zover het een reële klacht betreft, uiterlijk binnen twee weken na levering van de door de consument verstrekte opdracht, kenbaar gemaakt te worden. Wanneer de klacht gegrond verklaard wordt, kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op het opnieuw uitvoeren van de opdracht.
De aansprakelijkheid van Dawn Avalon’s Art Print blijft dan ook beperkt tot verwijtbare fabricagefouten. Alle prijzen en acties zijn onder voorbehoud van typefouten.
Het bezitten van een door mij gecreëerde Art kan alleen in geprinte vorm. Dit betekent dat je hiervoor een opdracht tot printen geeft op het materiaal en in het formaat van jouw keuze. Je geeft pas daadwerkelijk een opdracht tot printen als je het totaal bedrag ziet, incl BTW, eventuele extra’s en verzendkosten in het besteloverzicht. Geef je opdracht, dan wordt de Art Print speciaal voor jou vervaardigd via een geautomatiseerd proces. Maak je keuze voor een Art dan ook bewust, want het terugdraaien van een opdracht is technisch niet mogelijk. Het opdracht geven tot print, betekent dat je akkoord gaat met de voorwaarden.
Bezit Art van Dawn Avalon
Terms and Conditions Dawn Avalon’s Art Print
I did my best making my digital Art lifelike as easy as possible. Nevertheless, it is possible that not everything is equally clear. That is why I have listed a number of things below.
Pay Thanks to the collaboration with PrintAPI who arrange the payment part, the following payment methods are possible. IDEAL, Bancontact, Credit card.
Order not received yet
If you have given a print order, you will always receive a confirmation with an expected delivery date. If the delivery time of your product has expired, it may be that your order is on its way with PostNL If you haven’t received your order after 4 working days after the expected delivery date? Please contact PrintAPI customer service
Owning Art of Dawn Avalon
Owning an Art created by me is only possible in printed form. This means you need to give the order to print on the material and in the format of your choice.You only actually give an order to print when you see the total amount, including VAT, any extras and shipping costs in the order overview. Do you give your order, then the Art Print is specially produced for you via an automated process. Make your choice for an Art therefore conscious, because reversing an order is technically not possible. Ordering a print means you agree to the terms.
VAT All options offered in the order menus are subject to the current, Dutch VAT rate of 21% VAT.
Right of withdrawal As described in the return conditions, the consumer does not have a right of withdrawal. Dawn Avalon's ArtPrint products are excluded from the right of withdrawal, because these are customized products.
Complaints and liability Through the collaboration with PrintAPI we strive to achieve a good quality print for the chosen Art. Complaints must, insofar as it concerns a real complaint, be made known by the consumer within two weeks after delivery of the order. If the complaint is declared well-founded, one is only entitled to a new performance of the assignment.
Therefore, the liability of Dawn Avalon's Art Print is limited to culpable manufacturing defects. All prices and promotions are with reservation to typing errors.
Delivery time All orders are shipped by PrintAPI within 6 working days after ordering. Delays in the delivery time can not give rise to compensation or cancel the order. An agreement was given when placing the order to print the digital Art, no more adjustments can be made.
Product does not meet expectations. If the product does not meet your expectations, this can be passed on to the PrintAPI customer service. However, this only applies to the print quality of the product. Do this within two weeks of delivery.
Shipment After the payment has been received by PrintAPI, they start the production. The delivery time of the products varies from 2 to 6 working days, depending on your choice product. If you still have questions about the payment and ordering process, please contact PrintAPI customer service
Dawn Avalon.NL
www.dawnavalon.nl
Copyright Dawn Avalon.nl
K V K